Osobné údaje a ich ochrana

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou JEDLO KRÁĽOV s. r. o. so sídlom Hlboká cesta 7, 931 01 Šamorín, IČO: 53320026, DIČ: 2121329892, IČ DPH: SK 2121329892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47584/T (ďalej len „Predávajúci“).

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@jedlokralov.sk alebo telefonicky na čísle: +421 905646555, prípadne písomne na adrese sídla spoločnosti.

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

 1. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje zadanie objednávky v e-shope bez registrácie, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.
 2. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán a tiež za účelom poskytovania prehľadu a sledovania histórie objednávok a realizovaných nákupov a zostavovanie zoznamov obľúbených položiek spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ pristupuje k registrácií, musí udeliť predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu, ktorý vyžaduje registrácia v e-shope. Bez udelenia súhlasu nie je možné registráciu vykonať. Spotrebiteľ však stále môže zrealizovať objednávku bez registrácie.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely registrácie a na účel poskytovania prehľadu a sledovania histórie objednávok a realizovaných nákupov a zostavovanie zoznamov obľúbených položiek spotrebiteľom udeľuje spotrebiteľ predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.pri registrácii zaškrtnutím tlačidla „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“. Týmto spotrebiteľ súhlasí, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie, pričom súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Ak spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, zanikne mu aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e-shope.
 4. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa za marketingovým účelom zasielania informácií o novinkách, zľavách, akciových ponukách a novom sortimente v portfóliu predávajúceho prostredníctvom e-mailov. Ak spotrebiteľ má záujem o zasielanie marketingových e-mailových správ musí udeliť predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa. Bez udelenia súhlasu nie je možné prijímanie marketingových e-mailových správ.
 5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely udeľuje spotrebiteľ predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. pri vytvorení objednávky a/alebo pri registrácií zaškrtnutím tlačidla „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely“. Týmto spotrebiteľ súhlasí, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa, pričom súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Ak spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, nebude viac prijímať marketingové e-mailové správy.
 6. Spotrebiteľ zaškrtnutím tlačidla „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“, resp. tlačidla „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
  1. a) identifikačných údajoch predávajúceho;
  1. b) účele spracúvania osobných údajov;
  1. c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
  1. d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
   1. predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;
   1. predávajúci poskytne osobné údaje svojim zmluvným partnerom – sprostredkovateľom, ktorých poveril určitými úlohami pri spracúvaní osobných údajov, pričom pri výbere všetkých externých spoločností ako sprostredkovateľov dbal prevádzkovateľ na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov; ide o nasledovné subjekty:
   1. predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať, prenášať do tretích krajín;
   1. predávajúci pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;
   1. predávajúci nezhromažďuje osobné údaje získané za jednotlivými z vyššie uvedených účelov s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje;
   1. predávajúci zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania;
   1. po splnení účelu spracúvania osobných údajov alebo po dovolaní súhlasu dotknutej osoby budú osobnú údaje spotrebiteľa a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi predávajúceho;
   1. osobné údaje spotrebiteľa budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.
   1. predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
 7. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;
  1. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
  1. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
  1. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  1. e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  1. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  1. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  1. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 8. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
  1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
  1. b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku;
  1. c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.
 9. Zásady používania súborov cookies

Webová stránka predávajúceho používajú cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby spotrebiteľom. Používaním webovej stránky predávajúceho vyjadruje spotrebiteľ súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak spotrebiteľ navštívi webovú stránku predávajúceho a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považuje sa to za prijatie podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webovej stránky a ukladané do zariadenia spotrebiteľa (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používa predávajúci, nepoškodzujú počítač.

Cookies používa predávajúci s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich záujmom a potrebám spotrebiteľov a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na webovej stránke predávajúceho môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v zariadení, kým stránku spotrebiteľ neopustí. Trvalé cookies zostávajú na zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie predávajúci ponecháva, závisí od typu súborov cookie.

Predávajúci používa niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookie – Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Pokiaľ tieto cookies spotrebiteľ zakáže, predávajúci nemôže zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

Prevádzkové súbory cookie – Pomocou prevádzkových cookies zhromažďuje predávajúci štatistické informácie o tom, ako spotrebiteľ používa jeho webovú stránku. Tieto technické informácie napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky spotrebitelia klikli, ktorú stránku navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies slúžia na analýzu a vylepšovanie webovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies spotrebiteľ zakáže, predávajúci nemôže zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

Funkčné súbory cookie – Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú vylepšiť funkčnosť webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne, aby ich nemusel spotrebiteľ znova nastavovať. Pomocou týchto cookies predávajúci zisťuje, či už bola spotrebiteľovi ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z aktuálnej oblasti spotrebiteľa, ak spotrebiteľ súhlasí so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na nastavení zariadenia spotrebiteľa, ich prípadným vypnutím by spotrebiteľ mohol prísť o niektoré služby, ktoré by predávajúci mohol poskytovať.

Reklamné súbory cookie – Reklamné súbory cookie môže používať predávajúci na webovej stránke na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené záujmom spotrebiteľa. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o zvyklostiach spotrebiteľa pri prehliadaní webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie opätovnej návštevy webovej stránky. Týmto spôsobom môže predávajúci poskytovať na webovej stránke obsah a reklamy, ktoré sú pre spotrebiteľa relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Cookies, ktoré sa na webovej stránke predávajúci používa, si môže spotrebiteľ nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie je možné zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájde spotrebiteľ v pomoci každého prehliadača. Ak používa spotrebiteľ rozličné zariadenia na prístup k stránke (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúča predávajúci každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť preferenciám cookies.

Predávajúci bude rešpektovať, pokiaľ si spotrebiteľ prednastavené nastavenie cookies zmení. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť webovej stránky.